Obsah

MÍSTNÍ PAMÁTKY

 
Slovanské hradisko
Slovanské hradiko - tzv. Hradištěk je nejvýznamnější archeologickou lokalitou v Ústí, která je zaznamenaná ve státním seznamu kulturních památek. Toto území pochází z doby Velkomoravské říše. Jeho rozloha činí asi 2,5 ha. Kdysi zde byly čtyři valy v délce 150 m, převýšení valů bylo v intervalu 7 - 10 m. Podle pověsti stával poblíž Hradiska kostel sv. Mikuláše, ve kterém kázali věrozvěstové Cyril a Metoděj.
Archivní prameny uvádějí, že se na Hradišťku hledal poklad. Toto místo si lidé spojovali s tajemným středověkým hradem templářů, který se propadl do země a skrývá velký poklad. Protože zalesněný pozemek "propadlého zámku" patřil hranické vrchnosti, bylo třeba v případě jakýchkoliv aktivit získat odtud povolení. Proto se v roce 1773 spojili chalupník Jan Černocký z Býškovic, jinak majitel křišťálového kamene "visa", jímž údajně mohl vidět pod zem, spolu s drahotušskými měšťany Isidorem Hynčíkem a Františkem Goldmannem a zaslali v říjnu knížeti Ditrichštejnovi žádost, v níž mj. uváděli: "Na panství Vaší Milosti nedaleko vsi Ústí nalezli jsme zlatý poklad, který si troufáme vyzvednout. Náš úmysl si nedovolíme provést bez povolení Vaší Milosti. Prosíme proto o povolení, abychom zlatý poklad mohli vyzvednouti, což by bylo i k prospěchu Vaší Milosti".
Hledači pokladů začali výkopové práce koncem října 1773 po ukončení polních prací. Vrchní Halámek, který zpočátku věřil v možnost nalezení pokladu, začal posléze projevovat nedůvěru a na základě jeho zprávy a poté, co byl těžce zraněn jeden z jeho kopáčů sesutou zeminou, výkopové práce začátkem prosince ustaly. Vrchní měl vyžádat od iniciátorů akce křišťálový kámen a zaslat jej knížeti do Mikulova a současně měl požádat faráře, aby lidi přesvědčil, že jde o pověru.
(Ústí - Historie a současnost)
 
Zbytky valů Nálezy na Hradisku Zakreslení novodobé situace na Hradisku 
 
 
 
Kostel sv. Petra a Pavla

Stavba kaple sv. Petra a Pavla v Ústí byla zahájena na podzim roku 1940. Již v roce 1934 vznikl komitét, který prováděl dobrovolné sbírky po obci, získával dary a příspěvky pro stavbu. Plány vyhotovil hranický stavitel Valentin Kopecký, kterému byla stavba kaple zadána za 324.000,-Kč.

Svěcení kaple provedl 31. srpna 1947 generální vikář z Olomouce P. Karlík. Na slavnost byli pozváni všichni ústečtí rodáci. Do báně na věži byly uloženy pamětní listy. Jako občané, kteří se zasloužili o stavbu kaple, byli zapsáni vedoucí zednický polír Josef Andrýsek, vedoucí tesařský polír Josef Juráň a starosta obce František Andrš.

Od postavení doznala kaple řady změn jak ve vnitřním, tak i venkovním vzhledu. Ke značným úpravám došlo na konci 20. a na začátku 21. století. V roce 1990 byla provedena oprava venkovní omítky kostela s novým osazením spadlého kříže. V roce 1994 obec ve spolupráci s farním úřadem v Hranicích a členy lidové strany zorganizovali sbírku na nové varhany. Poprvé veřejně znějící varhany posvětil při mši svaté olomoucký světící biskup Josef Hrdlička.

V roce 1997 zasáhla kapli sv. Petra a Pavla povodeň. Hladina vody uvnitř kaple dosahovala téměř 160 cm. Finanční prostředky na obnovu kaple se podařilo zajistit ze sbírek, z obecního a farního rozpočtu a nemalou měrou přispěl i stát formou dotací. Velké množství prací se provádělo brigádně za spoluúčasti většiny obyvatel a místních firem. Dnes je v kapli položena nová podlaha (věrná replika původní teracové dlažby), nové dubové lavice, které zhotovil místní stolař Ludvík Kuchař, nové jsou také vnitřní i vnější sanační omítky, plechové okruží atd.
  

Kostel sv. Petra a Pavla

 Interiér kostela  Interiér kostela

 
Kaplička Panny Marie na Manině

Na severní straně Maniny stojí malá půlkruhová kaplička, která byla posta-vena v 18. století. Dříve se tu konaly májové pobožnosti, nyní se v ní zvoní umíráček za občany okolních domů na Manině. V roce 2004 byla celkově rekonstruována, byly dobetonovány základy, položena nová železo-betonová základová deska pod podlahou, pořízena nová střecha a jako krytina použit měděný plech, pořízena nová věž, nové omítky, podlahy, dveře.

Oprava kapličky na Manině  Kaplička Vysvěcení kapličky P. Marie na Mianině

 

 
Socha Panny Marie s Ježíškem
Kamenná socha Panny Marie s Ježíškem na vysokém sloupovém podstavci je nejstarší historickou památkou v obci. Pochází z roku 1791. Nachází se vlevo u místní komunikace ke hřbitovu, původně byla umístěna mezi čtyřmi lípami. V roce 2008 byla socha zrestaurována akademickým sochařem René Tikalem.
 
socha
  

Kříž nad bývalým lomem
Kamenný kříž zobrazující ukřižovaného Ježíše Krista se nachází vpravo u polní cesty ve směru od obce do Hranic, v trati Cerekvisko. Na podstavci je vytesána socha Panny Marie, na zadní straně nápis: "Postaveno nákladem rodiny Andršovy Ústí, 1880 LP 1928".

Kříž mimo obec, uprostřed polí v trati Sinorie
Kamenný kříž zobrazující ukřižovaného Ježíše Krista, na podstavci vytesána socha Panny Marie, se nachází na křižovatce původních polních cest do Opatovic. Na zadní straně nápis: "Post. nákladem Františka Mánka, Nové Sady č. 10, 1882, opraven, 1930".

Centrální kříž na hřbitově
Kamenný kříž zobrazující ukřižovaného Ježíše Krista byl postaven při příležitosti založení hřbitova. Na podstavci je vytesána socha Panny Marie. Na zadní straní stojí nápis: "Nákladem vlastním ku cti a slávě Boží své rodné obci věnují Antonín a Marie Maňas roku 1907". Kříž byl restaurován v roce 2006 při příležitosti sjezdu rodáků akademickým sochařem René Tikalem.

Kříž v obci u čp. 37, severozápadně u silnice do Horních Těšic
Kamenný kříž zobrazující ukřižovaného Ježíše Krista se nachází vpravo u silnice v místě původního kříže, vyznačeného v mapě již z roku 1764, v místě původního jižního okraje a vjezdu do obce, na podstavci vytesána socha Panny Marie. Na zadní straně nápis "Nákladem občanů Ústí a Novosad roku 1921".


Kříž mimo obec, severovýchodně u silnice do Horních Těšic
Kamenný kříž zobrazující ukřižovaného Ježíše Krista vlevo u silnice v místě původního kříže vyznačeného již v mapě z roku 1764. Na podstavci je vytesána socha Panny Marie, nad ní nápis POZDRAVEN BUĎ SV. KŘÍŽI. Na zadní straně nápis: "Postaveno z milodarů občanů ústeckých a novosadských L.P. 1925".

 

Pomník padlým
Dne 25. září 1922 byl odhalen pomník padlým hrdinům z 1. světové války s jejich podobiznami na místním hřbitově. Pomník byl postaven na náklady Antonína Maňase. V roce 2007 byl zrestaurován akademickým sochařem René Tikalem.