Obsah

CzechPoint

logo

Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data, ne občan“.

Na Obecním úřadě Ústí funguje služba Czech Point od 26.1.2009. Z pracoviště Czech Point si můžete odnést např. ověřené výstupy z živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí a z rejstříku trestů.

Výpis z katastru nemovitostí je prováděn podle listu vlastnictví nebo čísla budovy.

Výpisy z obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku se provádějí podle identifikačního čísla (IČ) právnické nebo fyzické osoby.

Výpis z rejstříku trestů je výpisem z neveřejné evidence a občan žádající o výpis z RT musí prokázat svoji totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Výše uvedené výpisy jsou opatřeny ověřovací doložkou včetně podpisu ověřující osoby a otisku úředního razítka.

Vydání výstupu z informačního systému veřejné správy (výpis z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku) je zpoplatněno, a to částkou 100,- Kč za první stránku výpisu a 50,- Kč za každou další i započatou stránku.

Vydání ověřeného výpisu z rejstříku trestů je zpoplatněno částkou 100,- Kč.

Uvedené správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se platí v hotovosti na obecním úřadě.

 

Výpis bodového hodnocení osoby

Dne 1. ledna 2009 nabyla  účinnosti novela zákona č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu). Na základě této novely lze zažádat o Výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT. Prostřednictvím výpisu bodového hodnocení osoby zjistí řidiči stav svého bodového konta z Centrálního registru řidičů. Jedná se o ověřený výstup z registru řidičů. Při žádosti o výpis žadatel předloží doklad totožnosti ( platný občanský průkaz, cestovní pas nebo identifikační doklad cizince) a řidičský průkaz. Pokud žádost podává jiná osoba ( zmocněnec), je třeba předložit úředně ověřenou plnou moc v českém jazyce a platný doklad totožnosti zmocněnce.

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Zažádat lze i o Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách. Uchazečům o veřejnou zakázku, kteří jsou v tomto seznamu zapsáni, je výrazně ulehčena možnost získání výpisů k prokázání kvalifikace, což zjednodušuje a zrychluje zpracování nabídek v zadávacím řízení. Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) ČR  a je zcela veřejně přístupný. MMR ČR do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili základní a profesní kvalifikační kritéria podle zákona o veřejných zakázkách a doložili je ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek. Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel v zadavacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kretérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce. Pro vydání tohoto ověřeného výstupu je třeba znát IČ organizace.

Výpis z Registru účastníků provozu MA ISOH ("Modul autovraky Informační systém Odpadového hospodářství")

Pro zhotovení výpisu je třeba předložit doklad totožnosti ( platný občanský průkaz nebo cestovní pas). Cizincům může být vydán výpis pouze v případě, že mají povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt v České republice - mají přiděleno rodné číslo. K ověření organizace je potřeba IČ organizace.