Obsah

Obecní projekty

 

 

2023

 

Olomoucký kraj

 

"Chodník - Ústí"

Na tento projekt poskytl v roce 2023 Olomoucký kraj

z Programu obnovy venkova dotaci ve výši

 387 540 Kč.

POV 2023

 

Chodník Ústí Chodník Chodník Ústí

 

2023

Olomoucký kraj"Cyklostezka Bečva - oprava úseku cyklostezky v k. ú. Ústí"

 

Na tento projekt poskytl v roce 2023 Olomoucký kraj z dotačního programu

Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2023 dotaci ve výši 1 164 000 Kč.

 

Oprava cyklostezky Oprava cyklostezky Oprava cyklostezky

 

2021

 

Protipovodňová opatření obce Ústí

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory je instalace lokálního varovného systému a následná digitalizace povodňového plánu s cílem napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů. Realizací projektu bude 60 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a jedna obec digitálním povodňovým plánem.

 

Celkové způsobilé výdaje:           1 871 439 Kč

Dotace EU:                                     1 310 007 Kč

Příspěvek příjemce podpory:         561 432 Kč

 

EU                                MŽP

     Evropská unie     

     Fond soudržnosti

     Operační program životní prostředí

  

 

Dispoziční rozšíření ZŠ Ústí

Projekt

„Dispoziční rozšíření ZŠ Ústí“

byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR

z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Ministerstvo pro místní rozvoj

Základní škola 2013 Základní škola - dvorní trakt Základní škola - půda
Základní škola - 2021 Základní škola s novým schodištěm - 2021 Základní škola - nová učebna - 2021

 

2019

 

 

Přírodní zahrada pro MŠ Ústí

Přírodní zahrada Přírodní zahrada

 

Projekt „Přírodní zahrada pro MŠ Ústí“ je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

SFŽPMŽP

 

          www.sfzp.cz                                                                     www.mzp.cz

2019

 

Olomoucký kraj

DOPRAVNÍ AUTOMOBIL JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ÚSTÍ

Na tento projekt poskytl v roce 2019 Olomoucký kraj za účelem podpory obcí Olomouckého kraje při nákupu nových dopravních automobilů a cisternových stříkaček pro JSDH obce dotaci ve výši 100 000 Kč.

Na tento projekt poskytlo GŘ HZS ČR v roce 2019 dotaci ve výši 450 000 Kč.

Ústí - dopravní automobil

2018 Olomoucký kraj

Úprava sportoviště - zametací kartáč

Na tento projekt poskytl Olomoucký kraj za účelem podpory provozu a údržby sportovních
a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2018 dotaci ve výši 60 000 Kč.

Zametací kartáč

 

2018 Olomoucký kraj

Přístavba kulturního domu Ústí

Na tento projekt poskytl Olomoucký kraj z Programu obnovy venkova

Olomouckého kraje 2018 dotaci ve výši 327 088 Kč.

Před realizací přístavby kulturního domu Přístavba kulturního domu 1 Přístavba kulturního domu 2
Přístavba kulturního domu 3 Přístavba kulturního domu 4 Přístavba kulturního domu 5

 

2017

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Místní komunikace v obci Ústí

Projekt "Místní komunikace v obci Ústí" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Celkové náklady:                                 849 352,32 Kč

Dotace z POV MMR ČR:                     415 688,00 Kč

Vlastní zdroje:                                      433 664,32 Kč

Místní komunikace v obci Ústí Místní komunikace v obci Ústí
Místní komunikace v obci Ústí Místní komunikace v obci Ústí
Místní komunikace v obci Ústí Místní komunikace v obci Ústí

2016

Olomoucký krajÚstí - oprava místní komunikace - Ulička na Maninu

Projekt řeší opravu komunikace na Maninu na parcele č. 1359/1 v k. ú. Ústí o celkové výměře 599,1 m2. Realizace projektu byla podpořena z Programu obnovy Olomouckého kraje 2016 z dotačního titulu č. 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce částkou.

Celkové náklady:                           647 777,28 Kč

Dotace z POV OK 2016                240 000,00 Kč

Vlastní zdroje:                                407 777,28 Kč

 

Ulička na Maninu před opravou Ulička na Maninu před opravou
Ulička na Maninu před opravou Ulička na Maninu před opravou
Oprava místní komunikace Oprava místní komunikace
Oprava místní komunikace Oprava místní komunikace

 

2015

 

2014

Obnova oplocení místního hřbitova

U příležitosti 625. výročí od první písemné zmínky o obci Ústí byla zahájena obnova oplocení místního hřbitova. Podobu nové hřbitovní brány a hřbitovních polí navrhl místní kovář Zdeněk Schneider, který celé dílo zrealizoval v průběhu let 2014 - 2016. Celkové náklady včetně opravy hřbitovní zdi činily 639 360,- Kč. Na financování obnovy oplocení vyhlásila obec veřejnou sbíru s názvem "Shromáždění finančních prostředků na obnovu oplocení místního hřbitova", při které se vybralo 194 877,- Kč, zbývající částka 444 483,-Kč byla uhrazena z obecního rozpočtu.

2013

Energetické úspory objektů Základní školy a mateřské školy v Ústí

Projekt zahrnuje zateplení obvodového pláště a střešního pláště objektu mateřské školy, zateplení západní fasády základní školy, zateplení podlahy půdního prostoru a zateplení stropu v suterénu základní školy, výměnu okenních i dveřních otvorů v obou objektech, úpravy dispozičního řešení v mateřské škole - modernizace šatny dětí, sociálního zázemí dětí i zaměstnanců, odvětrání přípravny jídel v MŠ. Projekt řeší změnu vytápění v podobě tepelného plynového čerpadla a výměnu rozvodů tepla a radiátorů v obou objektech.  

Mateřská škola Mateřská škola Mateřská škola
     
Vstup do mateřské školy Původní šatna dětí Původní šatna dětí
       
  Umývárna dětí Sociální zařízení Sociální zařízení
       
  Vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory v MŠ Vnitřní prostory v MŠ
       
  Původní příprava jídel    

2011

Kanalizace Ústí - 2. stavba kanalizačních stok AIV a AIV3 v celkové délce 199 m. Jedná se o dokončení kanalizační sítě na Manině. Investiční akci realizovala firma VaK STAV Drahotuše, celkové náklady činily 1 200 702,40 Kč. Dotaci ve výši 960 562,-Kč poskytl Olomoucký kraj z Fondu

na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje.

Olomoucký kraj

2011

Opravu chodníku poškozeného povodní v květnu 2010 podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj z Programu na obnovu obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou. Plocha o výměře 332,4 m2 byla navýšena o cca 15 cm a předlážděna novou dlažbou HOLLAND. Celkové náklady 578 409,60 Kč, dotace 517 500,- Kč.

Oprava chodníku Oprava chodníku Oprava chodníku

2011

Neinvestiční akce - Restaurování kamenného pomníčku na hřbitově byla podpořena z Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR částkou 108 500,- Kč. Celkové náklady činily 155 000,-Kč.  Restaurátorské práce provedl akademický sochař René Tikal. Kamenný pomníček je umístěn na hřbitově v místech, kde bylo v letech 1908 - 1943 pochováno 86 ústeckých dětí.

Přesun pomníčku Oprava pomníčku  Obecní pomníček

2011

Obnova kiosku po povodni 2010, akce dotována obecně prospěšnou společností Člověk v tísni částkou 200 000,-Kč. Díky stovkám zdarma odpracovaných hodin se podařilo kiosek obnovit do současné podoby.

 Vazba je hotová  Pokládáme tašku  Obnovený kiosek

 2010

Rekonstrukce dětského hřiště po povodni 2010 byla podpořena obecně prospěšnou společností Člověk v tísni částkou 300 000,- Kč. Hřiště z akátového dřeva dodala firma Hřiště Pod Květinou z Písku. Dílo bylo dokončeno v listopadu 2010 za 598 000,- Kč.  Zemní dokončovací práce byly provedeny brigádnicky. Slavnostní otevření dětského hřiště se konalo 10. dubna 2011. 

 Dokončovací práce na hřišti  Otevření dětského hřiště Hřiště v létě

2010

Oprava chodníků od domu čp. 57 po dům čp. 103. Projekt na opravu chodníků o výměře 550 m2 vypracoval Antonín Řehák ze Skaličky. Místní firma - Pokládání zámkové dlažby, Václav Rada, zahájila opravu chodníků v červnu a v půli července práce dokončila. Nové chodníky řeší přístup a užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace, nájezdy a přístupy na chodníky jsou řešeny bezbariérově s vyznačením slepeckou dlažbou. Neinvestiční akce "Oprava chodníků" stála 856 158,- Kč, dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje činila 500 000,-Kč.

Olomoucký kraj
Oprava chodníku Oprava chodníku Oprava chodníku

2010

Oprava autobusové čekárny po povodni 2010 byla financována z darů, které obci poskytla Krajská hygienická stanice Středočeského kraje a obce České republiky. Oprava  ve výši zahrnovala výměnu oken, opravu vnitřních omítek a novou fasádu.

 Čekárna 17. 5. 2010  Poškozená čekárna  

2010
 

II. etapu bruslařské dráhy - mobiliář podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR částkou 84 000,- Kč.  Společně s vlastními zdroji ve výši 36 000,- Kč pořídila obec kolečkové brusle včetně ochranných pomůcek, lavičky, uvítací bránu, odkládací stojany, odpadkový koš a zábradlí na mostku.

 Půjčování kolečkových bruslí  Zábradlí přes potok  Uvítací brána na bruslařské dráze

2009
 

Na úseku bývalé polní komunikace spojující obec Ústí se sousední Skaličkou byla vybudována bruslařská dráha, která se nachází v blízkosti místního sportovního areálu. V I. etapě vybudovala firma COLAS CZ a.s. dráhu v rozsahu 2638,45 m2. Celkové náklady dosáhly  711 822,- Kč, dotace z Programu obnovy venkova činila 300 000,- Kč.

Sny o bruslařské dráze  Výstavba bruslařské dráhy  Školáci bruslí

2009

Podle restaurátorského záměru akademického sochaře René Tikala byl zrestaurován kamenný Krucifix v obci Ústí, jedná se o kamenný kříž v polích, v trati Sinorie. Náklady činily 152 600,- Kč, dotace z Programu obnovy venkova MMR ČR 106 000,- Kč.

2009

Dle návrhu Ing. Blanky Dreiseitelové byla provedena "Úprava veřejného prostranství v okolí kostela". Akce byla podpořena z Programu rozvoje venkova, přičemž příspěvek Evropské unie činil 316 768,- Kč, příspěvek z národních zdrojů 79 192,- Kč. Projekt zahrnoval pokládku nové dlažby, obrubníků, založení parkového trávníku, výsadbu keřů, dřevin, pořízení mobiliáře - laviček, stojanů na kola, kompostéru a fontánky. Při úpravě prostranství odpracovali spoluobčané stovky hodin.

Brigáda u kostela  Fontánka před kulturním domem  Upravené prostranství u kostela

2008

Z Programu obnovy venkova z dotačního titulu č. 2 "Podpora zapojení dětí a mládeže". byla ve spolupráci s dětmi ze Základní školy a Asociací sportu pro všechny realizována Naučná stezka Ústí - poznávací stezka obce. Projektová dokumentace byla financována z projektu Olomouckého kraje Partnerství pro rozvoj kraje II, realizovaný v rámci Opatření SROP 3.3. Posláním naučné stezky v délce 4,5 km je představit přírodní krásy, historické i současné zajímavosti.  Projekt zahrnuje realizaci 11 zastavení s informačními tabulemi a  nezbytným mobiliářem.  Celkové náklady činily 398 653,- Kč, z toho dotace 276 000,- Kč.

 Úpravy terénu na naučné stezce  Informační tabule  Tradiční novoroční putování po Stezce zdraví  

2008

Zrestaurování 2 kamenných křížů v obci Ústí podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj z dotačního titulu č. 2 "Podpora zapojení dětí a mládeže". Jedná se o kříž u polní cesty nad bývalým lomem a kříž u čp. 37 ve směru na Horní Těšice. Náklady činily 225 000,- Kč, dotace z POV 157 000,- Kč.

 Úpravy kolem kříže nad lomem  Úprava terénu kolem kříže u čp. 37  Požehnání zrestaurovaného  kříže u čp. 37

2008

Socha P. Marie v Lípí z roku 1791 byla restaurována dle návrhu akademického sochaře René Tikala.Celkové náklady 100 000,- Kč, z toho příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje z programu Obnova staveb drobné architektury činil 45 000,- Kč.

  Socha P. Marie  Socha P. Marie  Socha P. Marie
  Olomoucký kraj

2008

Generální opravu márnice na místním hřbitově realizovala obec z vlastního rozpočtu v letech 2007-2008.
  Márnice Márnice Márnice

2007

Obnova pomníku padlým na hřbitově byla podpořena z rozpočtu Olomouckého kraje z programu Obnova staveb drobné architektury místního významu. Celkové náklady 87 000,- Kč příspěvek Olomouckého kraje 50 000,- Kč.

  Olomoucký kraj

2006

Rekonstrukce centrálního kříže na hřbitově byla financována z vlastních zdrojů - 79 500,- Kč.

  Svěcení centrálního kříže

2005

Veřejné osvětlení komunikací v obci Ústí a místní části Mariánské údolí  - jedná se o vybudování 5 sloupů veřejného osvětlení na křižovatce komunikací Skalička-Kelč, křižovatky za hřbitovem a Mariánského údolí. Akci realizoval Jaroslav Dröhsler z Jindřichova za 199 884, Kč, dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 119 930,- Kč.

  Olomoucký kraj

2004

Generální oprava kapličky Panny Marie na Manině z  2. poloviny 18. století  byla financována z Programu obnovy venkova, celkové náklady 160 043,- Kč, dotace 80 000,- Kč. Zdivo kaple bylo podřezáno a izolováno, provedeny sanační omítky a klenutý strop byl opatřen štukovou omítkou, na nový krov byla usazena měděná krytina na plnoplošném bednění.  

 Vysvěcení kapličky P. Marie na Mianině  Opravená kaplička P. Marie  Vysvěcení kapličky P. Marie na Manině  

2004

Oprava fasády na kostele sv. Petra a Pavla po povodni v roce 1997 byla zadána firmě DEHON s.r.o. Hranice.  Náklady na opravu činily 360 424,- Kč, dotace z Programu obnovy venkova 180 000,-Kč. Součástí opravy bylo okopání omítek do výše 2 m nad sokl, vnější sanační omítky a dvojnásobný nátěr na penetračním podkladu.

 

2004

Rekonstrukci v Základní škole a mateřské škole včetně výměny elektrických rozvodů  provedla firma DEHON s. r. o. Hranice během prázdnin. Rekonstrukce zahrnovala stavební úpravy jídelny a hygienického zařízení budovy. Náklady činily 780 604,-Kč, z toho dotace z Programu obnovy venkova 390 000,- Kč. Výměna elektrických rozvodů stála 300 230,- Kč, z toho dotace 150 000,- Kč.

 

2003

Dostavbu kulturního domu - jeviště  byla realizována  z předvstupního programu Evropské unie SAPARD. Projektovou dokumentaci zpracovalo A.VE. Studio Brno a autorizovaný projektant Antonín Řehák. Dostavba zahrnovala vybudování jeviště, zázemí pro účinkující a zřízení prodejního místa v suterénu, který zároveň slouží jako školící místnost s třemi počítači. Současně bylo zrekonstruováno sociální zařízení a provedena výměna dlažby v předsálí a výměna vstupních dveří. Akci realizovala během 3 měsíců firma BETY, Petr Král Hustopeče za 2 400 000,- Kč, z toho dotace 1 651 086,- Kč. . 

 
   Centrum obce Centrum obce - září 2003  Centrum obce  
 

 Fotografie centra obce z let 1997 - 2003

 
  Prostor před KD - bourání domu čp. 31 - 1997 Úprava prostranství před KD - 1999 Dostavba KD - jeviště - červen 2003  

2002 -

2005

Výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod realizovala firma VaK STAV Drahotuše. Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu s jednotnou kanalizací v délce 3 261 m, z toho 573 m kanalizačních přípojek. Odtok z čístírny odpadních vod je zaústěn do Opatovického potoka, který se následně vlévá do Bečvy. Na provoz ČOV je napojeno cca 95 % domácností a téměř všechny obecní budovy. Stavba ČOV a kanalizace byla největší ekologickou investicí, jejíž financování podpořil Státní fond životního prostředí 11 mil. Kč.

 

2001

2003

V tomto období realizovala obec velkou investiční akci "Revitalizace Nihlovského potoka", která spočívala v úpravě dříve napřímeného potoka a ve vybudování dvou vodních nádrží. Cílem bylo vytvořit přirozené meandry a zpomalit odtok vody z tohoto území. Akce byla dotována částkou 1 725 000,- Kč.

  Ústecký rybník  Křest ústeckého vodníka  Vodník Vrbička

2002

Stavební úpravy pro kanceláře obecního úřadu v domě čp. 33 byly dotovány z Programu obnovy venkova MMR. Úpravy spočívaly v osekání vlhkých omístek, provedení sanačních omítek, položení podlahových krytin, osazení nových dveří, zárubní a montáž rozhlasové ústředny. Celkové náklady 222 137,- Kč, dotace 104 000,-Kč.

2002

Rekonstrukce veřejného rozhlasu zahrnovala dodávku a montáž 26 ks nových reproduktorů. Akci realizovala firma Mikula Tomáš, ELMIK z Valašského Meziříčí, za 186.977,-Kč, dotace z Programu obnovy venkova 38 000,- Kč.

2002

Oprava podlahy v kostele Ústí byla podpořena z Programu obnovy venkova MMR. Dotace byla využita k opravě propadlé podlahy v kostele. Po demontáži starých lavic byla stará dlažba vybourána, zhutněno stávající podloží, byl zhotoven podkladní beton s armaturou a položena nová podlaha z teracových dlaždic včetně soklíkového obkladu. Opravu zajistila místní odborná firma Radek Šumšala, nové lavice zhotovil místní truhlář Ludvík Kuchař. Celkové náklady  547 998,- Kč, z toho dotace 258 000,- Kč. Na přípravných pracích se podíleli místní spoluobčané, kteří zajistili stěhovací práce, demontáž podlahy, nakládku a odvoz suti.

2001

Víceúčelové hřiště pro 11 druhů sportů bylo financováno z Programu pro strukturálně postižené regiony. Celkové náklady 809 401,- Kč, dotace 399 000,-Kč. Generální oprava po povodni proběhla za pomoci spoluobčanů v roce 2010.

Víceúčelové hřiště  Víceúčelové hřiště Víceúčelové hřiště

2000

Investiční akce "Dostavba a rekonstrukce kulturního domu a pohostinství" byla realizována z Programu obnovy venkova MMR. Byla provedena generální oprava sociálního zařízení, vytvoření nekuřáckého prostoru, rozšíření stávající kuchyně, výměna oken za eurookna, oprava elektroinstalace a  plynofikace kotelny včetně výměny Stavební práce zajsitila stavební firma Viktor Rýpar, plynofikace Gasmont montage s. r. o. Celkové náklady 696 157,- Kč, z toho dotace 341 000,- Kč.

2000

Rekonstrukce veřejného osvětlení spočívala ve výměně energeticky náročných svítidel. Celkové náklady 238 327,- Kč, z toho dotace z Programu obnovy venkova MMR 59 000,- Kč.

1999

Úprava veřejného prostranství  u hasičské zbrojnice a u šaten TJ Sokol byla dotována částkou 98 000,- Kč.

 

Plynofikace obce Ústí probíhala v rámci dobrovolného svazku 36 obcí VESGAS Opatovice. Po povodni v roce 1997 vytvořily obce Ústí a Skalička dobrovolný svazek obcí VESGAS-I. Státní fond životního prostředí podpořil obce postižené povodní částkou 7 899 000,- Kč. V Ústí je zplynofikováno 90 % domácností a všechny obecní budovy - základní škola, mateřská škola, hasičská zbrojnice, hospoda, kulturní dům, kostel a také byty v čp. 45 a čp. 33.