Obsah

Odpadové hospodářství


Odpadové hospodářství v obci Ústí se řídí Obecně závaznou vyhláškou o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Ukládání odpadů:

  1. směsný odpad do popelnic - svoz firmou EKOLTES a.s. dle níže uvedených termínů,
  2. tříděný odpad - papír, sklo, plast, nápojové kartony do kontejnerů v 8 lokalitách v obci,
  3. kovy do kontejneru u čp. 29,
  4. baterie do zelené nádoby na obecním úřadě,
  5. drobná elektrozařízení do kontejneru na obecním úřadě,
  6. nebezpečné odpady - 2x ročně do specializovaných kontejnerů,
  7. objemné odpady do kontejnerů, které budou přistaveny u prodejny COOP 2x ročně,
  8. biologické odpady rostlinného původu do kontejnerů u sportovního areálu,
  9. textil do kontejnerů u prodejny COOP,
  10. jedlé tuky a oleje do nádoby u Hospůdky U Čápa.